Servitut 1911

 

LN 970 1911                                                  UDSKRIFT

af

LANDVÆSENSPROTOKOL.[1]

 

          Aar 1911 den 5 April Kl. 2 Eftm. sammentraadte i Viby Kro en Landvæsenskommision bestaaende af Herredsfogden i Ramsø Thune Herreder Ricard som Formand samt Landsvæsenskommissarerne Forpagter Ulrich Aastrup og Gaardejer Anders Jensen, Nørre Hyllinge til Behandling af en Sag angaaende et Kloakanlæg i Viby Stationsby.

 

          Der fremlagdes

1.       en Begæring af 16 Oktober f.A. om Kommissionens Nedsættelse med Paategninger, senest af Sjællands Stiftamt af 17 November f.A. og & bilag, nemlig

2.       Udskrifter af Vandsynsforretningen

3.       Skrivelse fra Kloakudvalget af 1 November f.A.

4.       Udskrift af Sundhedskommissionens Forhandlingsprotokol,

5.       Fortegnelse over dem, som skulle indkaldes til Mødet

6.       Projekt til Kloakanlæget.

7.       Skrivelse fra Kloakudvalget af 12 November f.A. endvidere

8.       Beskrivelse af projektet,

9.       Skrivelse fra Ørsted-Daastrup Sogneraad og ___ 4 f. M.

10.     do fra Gadstrup-Syv Sogneraad af 5 f.M. Endvidere fremlagdes

11-15. Indkaldelse i 5 Stkr. Til Mødet til samtlige de paa den under 5’ frl. Fortegnelse nævnte Personer, paategnet Stævningsmændenes Attest om sket Forkyndelse,

16.     Tilstaaense fra de danske Statsbaner for Modtagelse af lovlig Indvarsling,

17.     do fra Roskilde Amtsraad for do. af do.

 

          Det bemærkes, at Kommissionen havde befaret Aastedet og taget Forholdene i Øjesyn. Mødt var: for de danske Statsbaner Baneingenør Wolfhagen, for Gadstrup-Syv Sogneraad dets Formand, Gdr. Niels Nielsen, Øhm, for Viby Andelsmejeri dets Formand Gdr. Chr. Petersen, Truelstrup, Mejeriet Tofthøj ved dets Formand Gdr. P. Andersen, Ørsted, Roskilde Amtsraad ved Amtsraadsmedlem Gdr. P. Jeppesen, Ramsølille, samt endvidere de paa den under 5 fremlagte Fortegnelse i øvrigt opførte Personer med Undtagelse af No. 64. For No. 14, 43 og _8 mødte ____ Jørgen Nielsen for No. 16 og 38 Ekviperingshandler J. Petersen, for No. 36 og 61 Ølhandler F. Olesen for No. 35 Skomager P.P. Petersen, for No. 45 Købmand Tobiasen, for No. 56 Mejeriforpagter J.K. Nielsen, alle af Viby.

 

          Formanden bemærkede, at det efter Kommissionens Nedsættelse havde vist sig nødvendigt at indhente forskellige tekniske Oplysninger Samt tilvejebringe et Overslag, i hvilken Anledning Kommissionen efter Aftale med Rekvirenten henvendte sig til Amtsvejinspektør Petersen, der forelagde dels de manglende Oplysninger samt Overslag, dels bemærkede, at Udgifterne herved havde været 225 Kr. Derefter blev Forligsunderhandlinger indledte, og da ingen udtalte sig derimod afsluttedes følgende:

 

FORLIG.

          Vi undertegnede, der ere indvarslede for en Landvæsenskommision i Anledning af et paatænkt fælles Kloakanlæg i Viby Stationsby, indgaa herved følgende Forlig

 

1.       Kloakanlæget udføres i overensstemmelse med det fremlagde, af Amtsvejinspektør Petersen udarbejdede med B mærkede Projekt, saaledes som dette nærmere er beskrevet i den fremlagte Beskrivelse.

2.       Anlægssummen fastsættes til Maximum af 10000 Kr. i Overensstemmelse med de tilvejebragte Tilbud fra Entreprenør Clausen, Korsør og Roskilde Cementvarefabrik. Af Anlægssummen afholdes endvidere Udgifterne til Landvæsenskommissionen.

3.       Udgifterne fordeles paa samtlige Interesserede efter følgende Forhold: de 4/7 paalægges de paagældende Ejendommes Facader de 2/7 paalægges deres Areal, hvorunder dog kun indbefattes den Del af Arealet, der ligger indenfor en Afstand af 70 Alen fra Kloakledningen, og 1/7 paalægges efter Ejendomsskylden. De enkelte Bidrag fastsættes nærmere herefter af Sogneraaden, saaledes at der eventuelt vil kunne ske mindre Lempelser for enkelte Ejendommes Vedkommende, som paa Grund af deres ugunstige Beliggenhed maa antages at faa forholdsvis ringere Nytte af Kloakanlæget. Saafremt der hvilket forventes, maatte blive ydet Tilskud fraa Sogneraadet og fra Statsbanerne, skal dette afgaa i de Lodsejeres Tilskud, der overstige 30 Kr. aarlig i Forhold til deres Andel. Dette gælder ogsaa eventuelle Besparelser paa Anlægssummen.

4.       Dette Forlig skal som Fællesdeklaration tinglæses paa samtlige Ejendomme.

5.       Gadstrup-Syv Sogneraad overtager det fornødne Laan og Arbejdet udføres af Rekvirenten.

6.       Saafremt det maatte vise sig, at Kloakanlæget trænger til reparation eller anden Vedligeholdelse, paalignes der samtlige interesserede Ejendomme et Extrakontingent fordelt og paalignet efter Udpantningsret.

7.       Renholdelsen af Nedløbsbrønde paahviler den eller dem, der har Vedligeholdelspligt af den paagældende Vej.

 

Ernst Olsen. Mikkel Nielsen. Niels Nielsen. Hans Petersen. R. Rolsted. N.C. Nielsen. Jørgen Nielsen. N.P. Hansen. Niels P. Petersen. H.C. Egerup. Th. Hansen. Jens Petersen. Marie Olsen. J.V. Andersen. Sofie Jensen. S. Andersen. Chr. Petersen. N. Hansen. F. Hansen. Jens P. Nielsen for Pastor Schrøder (Jens Petersen.) F.F. Hansen. P.C. Schrøder. S. Haggemark. F. Olsen. Tømrermester I.P. Jensens Enke, ved F. Olsen. Husejer Lars Olsen. Husejer Chr. Jensen. Peter Jeppesen. Hans Hansen. Ole Berthelsen. H. Hansen. C. Andersen. H. Jeppesen. A.P. Nielsen. Peder Andersen. Lars Olsen. v. J. Kr. Nielsen. J. Kr. Nielsen. J.A. Lemming. P. Olsens enke, v. F. Olsen. J. Christensen. H. Hansen. Niels Nielsen. Jens Erik Hansen. P. Jensen. Chr. Hansen. Tømrer M. Nielsen. A.L. Nielsen. Alfred Larsen. Som Befuldmægtiget for J. Kølle J P. Petersen. C. Nehls ved Jens Petersen. Niels Jensens Enke ved I. Nielsen. Sognefoged P. Jacobsen ved J. Nielsen. Christian Pedersen, ved J. Nielsen. Hans Petersen. J. Knudsen. Th. Larsen. J. Kristensen. Enke Maren Nielsen.

 

         Der fremlagdes en Opgørelse over Omkostninger i Sagerne ved Landvæsenskommissionen. Sluttet. Mødet hævet.

Richard. Ulrich. A. Jensen.

 

Underskriftens rigtighed bekræftes. Sjællands Stiftamt, den 26’ September 1911.

Dybdal.

 

Læsningspaategnelse og Anmærkningen findes pag 864

 

Ernst Olsen

Matr.

Nr.

9v

Ole Berthelsen

Matr.

Nr.

18e, 18c, 18f, 18d

Mikkel Nielsen

8ak

H. Hansen

32c

Niels Nielsen

14f

C. Andersen

12c

Hans Petersen

9i, 9k

H. Jeppesen

17b

R. Rolsted

9h

A.P. Nielsen

9c

N.C. Nielsen

8k, 8q, 8rt

P. Andersen

9r

Jørgen Nielsen

8h, 9m

(Tofthøj Mej.)

 

 

 

N.P. Hansen

7b, 7c, 8a, 8b, 8i

Lars Olsen

 

 

 

8m, 8n, 8ah, 8ai, 8au

J. Kr. Nielsen

9z

Niels P. Petersen

8t, 8u, 8-l

J.A. Lemming

9aa

H.C. Egerup

8ar

P. Olsens Enke

8al

Th. Hansen

8ad

J. Christensen

8aq

Jens Petersen

8ac

H. Hansen

8ap, 8ao

Marie Olsen

8ae

Niels Nielsen

 

 

 

J.V. Andersen

8ag

(Sogneraadet)

 

 

 

Sofie Jensen

7e

J.E. Hansen

12b, 13b, 18a, 22c

S. Andersen

9a, 9ab

_.Jensen

23m, 24b, 15a, 20-a

Chr. Petersen

 

 

 

Chr. Hansen

9ah

(Andelsmejeriet)

9g

M. Nielsen

9ac

N. Hansen

9n, 9t

A.L. Nielsen

9u

F. Hansen

9-o

Alfred Larsen

8v, 8x, 8y, 8z, 8æ, 8ab

Jens P. Nielsen

9-l

Kølle

9p

Pastor Schrøder

21-e

C. Nehls

8-o

F.F. Hansen

21-h

N. Jensens Enke

21-e, 23k

P.C. Schrøder

21-c, 23a, 23d

P. Jacobsen

8r

S. Haggemark

21-g, 21-n, 23i

Christian Pedersen

9ai

F. Olsen

8s

Hans Petersen

8g

J.P. Jensens Enke

9s, 9q, 9x

J. Knudsen

21-k. 23h

L. Olsen

21-m, 23-l

Joh. Larsen

8f, 16a

Chr. Jensen

14d, 14e, 21-f

J. Christensen

33a

 

 

 

21-i, 23e, 23f

Maren Nielsen

8an

Jordemoderbolig

16d

 

 

 

 

Hans Hansen

21-a, 26b

 

 

 

 

 

 


 

[1]           Denne udgave af servitutten er indskrevet og redigeret af Michael Andersen (kasserer). I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser i forhold til den tinglyste udgave, er det naturligvis den tinglyste udgave, der gælder. Layoutet er ændret en smule (fx er ”o” ændret til ”0” og der er indsat mellemrum mv.). Det skal bemærkes, at servitutten er indskrevet i protokollen på maskine, men at den fotokopi jeg har fået fra Landsarkivet er noget mørk og dermed vanskelig at læse. Der er brugt ”_” de steder, hvor jeg ikke har kunnet læse teksten.