Servitut 1909

 

Stempel 17 Kroner.                                                                                                             LN 202 1909.

Er i akt. bc 21

Købskontrakt.[1]

 

         Undertegnede Gaardejer Niels Peder Larsen i Viby til­­staar og vitterliggør herved, at jeg til Hr. Landarbejder Jørgen Peter Larsen sammensteds har solgt og afhændet en Parcel af den mig ifølge Skøde af 15. tinglæst 24. Juli 1891 og Skifterettens Paategning af 16, tinglæst 17 Februar 1893 tilhørende Ejendom Matr. Nr. 7a af Viby By, Kirke Syv-Sogn, Ramsø Herred hvilken Parcel ifølge Landbrugsministeriets udstykningsapprobation af 9. Maj 1908 er skyldsat under Matr. Nr. 7f af Viby By, Kirke Syv Sogn for Hartkorn 0 Tdr. 4 Skp. 2 Fdk 2 1/2 Alb., tilligemed _______ Parcels rette Tilliggende og Tilhørende i enhver Henseende. Det bemærkes, at Parcellens Areal udgør 6 Tdr.-Land ______. ­­­­­______ hvilket dog ikke fremgaar af Parcel _______.

         Overdragelsen sker paa følgende nærmere Vilkaar:

 

1. Købere har allerede overtaget den til ham solgte Parcel, og denne henligger fremtidig for Køberens Regning og Fare i enhver Henseende.

 

2. Parcellen overdrages til Køberen med de samme Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, hvormed den hidtil har tilhørt _____, i hvilken Henseende bemærkes, at Køberen er bekendt med og maa respektere, at Parcellen er tiendepligtig, og at der paahviler den i konstateret Vederlag for: Præste-korntiende 3 Skp. 1 1/2 Fdk. Byg. Kvægtiende og _____ ______ til Præsten 0 3/4 Fdk.-Byg og til Læreren 0 1/2 Fdk. Byg alt aarligt efter Kapitals takst og at ____ ____ for Matr. Nr. 7a findes noteret ved Deklaration af 15. Septbr. 1875, tinglæst 3, Marts 1876 _____ Skel grænsende mod Matr. Nr. 6a, uden at den solgte Parcel er bleven _________ for denne Deklaration.

 

3. Jeg forbeholder mig Ret til at lade en Rørledning som jeg har anlagt gennem den solgte Parcels jorder forblive henliggende. Skødet bliver i saa Henseende tillige at Tinglyse som servitutstiftende navnlig ogsaa saaledes at saafremt Køberen maatte beskadige eller afbryde Rørledningen er han pligtig at istandsætte den for egen Bekostning.

 

4. Alle Parcellen paahvilende Skatter og Afgifter der fra og med den 1. Oktober 1908 er forfalden eller fremtidig forfaldes til Betaling udredes af Køberen, medens alt, som var forfalden inden Udgangen af September Maaned 1908, er Køberen uvedkommende og udredes af Sælgeren.

 

5. Køberen agter at søge Statslaan i Ejendommen i Henhold til Bestemmelserne i Lov af 22. April 1904, og den solgte Parcel skal derfor være undergivet de i nævnte Lov om Tilvejebringelse af Jordlodder for Landarbejdere af 22. April 1904 indeholdte Bestemmelser.

 

6. Den betingede Købesum udgør 600 Kr. pr. Td. Land eller i alt 3600 Kr., skriver tre tusinde og seks hundrede Kroner, der betales samtidig med at der udstedes Skøde paa Parcellen tillige med Renter 4 1/4 % aarlig fra 11. December 1908 til Betaling sker.

 

7. Alle Omkostninger ved Udstykningen og ved Udstedelse, Stempling og Tinglæsning af nærværende Købskontrakt samt Skøde m.v. betales uden Undtagelse af Køberen.

 

8. Saa snart det Statslaan, som Køberen agter at søge er bleven bevilget og senest den 11 Marts d.A. bliver Skøde at udstede samtidig med Købesummen betales. Skødet skal _______ _____ S______________ Hjemme___________r efter S_______ ______ tinglæst uden Retsanmærkning som ____g______ ____ _____ af ___ ______retlig Natur ______ hvad er ____ ___ _._ Tilfælde af Søgsmaal skal det ved Fr. af 25. Januar 1828 hjemlede hurtige Retsforfølgning være anvendelig.

 

         Medundertegnende Landarbejder Jørgen Peter Larsen erkender herved, at jeg har købt den omhandlede Parcel paa de anførte Vilkaar, som jeg forpligter mig til at opfylde skadesløst.

 

         Til Bekræftelse med vore Underskrifter i Vitterligheds Vidners Overværelse. Ved Nærværelse i Roskilde den 7. Januar 1909.

 

Som Sælger: Niels Peder Larsen.                                                             Som Køber: Jørgen Peter Larsen

 

Til Vitterlighed: S_____ O. S_____

 

Skøde. Da Køberen kontant har betalt Købesummen og i øvrigt har forpligtet sig til at opfylde foranstaaende Bestemmelser, saa sælger skøder og aldeles overdrager jeg herved til Køberen Hr. Landarbejder Jørgen P. Larsen, Viby, den foran omhandlede Parcel Matr. Nr. 7f af Viby, Kirke Syv Sogn, af Hartkorn 0 Tdr. 4 Skp. 2 Fdk. 2 1/2 Alb_____, og denne skal fremtidig tilhøre ham som hans lovlig erhvervede Ejendom med de samme Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, hvormed Ejendommen tidligere har tilhørt mig, og er jeg ansvarlig for Vanhjemmel efter Loven.

 

Til Bekræftelse med min Underskrift i Vitterligheds Vidners Nærværelse. Ved Nærværelse i Roskilde den 4. Marts 1909.

 

Niels Peder Larsen

 

Til Vitterlighed. S____ Kaiser Nielsen.

 

Ifølge Landbrugsministeriets Skrivelse af 9/5 1908 staar den omhandlede Ejendom i Viby By, Kirkesyv Sogn, skyldsat saaledes:

 

         Matr. Nr.         Hartkorn

         7f                      0 Tdr. 4 Skp. 2 Fdk. 2 1/2 Alb.

 

Paa forannævnte Ejendom hviler ingen restancer af kgl. Skatter eller Afgifter. Ejendommens Vurderingssum til Ejendomsskylden er i Forening med Vurderingssummen for Matr. Nr. 7a, m. fl. 37.600 Kr. Roskilde Amtstue den 4. Marts 1909. _____.

 

Lyst under Ramsø-Thune Herreders Ret d. 5. Marts 1909. prot. Ptbg. 46 pag. 386 tilført Realreg. III for 368 tillige som servitutstiftende i Henhold til Købekontraktens § 3.

                                                                                                                               Ricard

                                                                                                                         (Rets______.)


 

[1]           Denne udgave af servitutten er indskrevet/redigeret af Michael Andersen (kassereren). Det er naturligvis den tinglyste udgave, der gælder. Det skal bemærkes, at servitutten er indskrevet i protokollen i hånden og at den fotokopi jeg har fået fra Landsarkivet er noget mørk og dermed vanskelig at læse. Understregninger er fjernet. Der er brugt ”_” de steder, hvor jeg ikke har kunnet læse teksten. Servitutten står på siderne 386-388 i protokol nr. 46. Så vidt jeg kan se, er det alene vilkår nr. 3, der måske er relevant (rørledning).