Nyhedsbrev om vejene i Birkager - juni 2005

 

Da grundejerforeningen(-erne) blev stiftet i starten af 1970’erne ejede grundejerforeningen vejene og medlemmerne betalte af på såkaldt vejgæld (lån optaget til finansiering af anlægget af vejene).

 

Vejgælden er for længst betalt og er nu helt aflyst i tingbogen (på enkelte matrikler blev den dog først formelt aflyst medio 2003 på bestyrelsens foranledning).

 

Det fremgår af gamle skrivelser fra kommunen, at vejene er blevet overdraget til kommunen i midten af 1970’erne.

 

Det fremgår af en af skrivelserne, at vejene skal udskilles i matriklen. Dette er aldrig sket, hvorfor Birkager fortsat står som formel ejer af arealerne.

 

Bestyrelsen drøftede i 2003 om bestyrelsen skulle gøre noget i den anledning. Flertallet besluttede ikke at gøre yderligere, idet kommunen i en efterfølgende skrivelse ikke har nævnt udmatrikuleringen.

 

Bestyrelsen er nu efterfølgende blevet opmærksom på, at det fremgår af lovgivningen, at vejene skal udskilles, jf. fx bekendtgørelse nr. 291 af 25. april 2005 om matrikulære arbejder, § 44.

 

Da der er et lovkrav om udskillelse og da der er en kommunesammenlægning i horisonten, har et medlem af bestyrelsen som privatperson hørt Teknisk Forvaltning, om det burde rettes.

 

Teknisk Forvaltning anbefalede, at bestyrelsen drøftede sagen og sendte et brev til kommunen og bad om at få det rettet. Det blev oplyst, at det ville kunne ske uden omkostninger for grundejerforeningen.

 

Bestyrelsen har nu drøftet sagen og finder, at forholdet bør bringes i orden. Bestyrelsen agter derfor at anmode kommunen om også at overtage det formelle ejerskab af vejene.

 

Jf. drøftelserne på generalforsamlingen om bestyrelsens opgaver, har bestyrelsen besluttet at medlemmerne skal have mulighed for at kommentere beslutningen inden brevet afsendes.

 

Eventuelle kommentarer bedes derfor sendt til bestyrelsen senest 15. juni 2005.

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

 

PS. Eventuelle kommentarer, brevet til kommunen og eventuelt andet relevant materiale vil blive lagt på www.birkager.dk (i anonymiseret form). Interesserede kan også få materialet hos bestyrelsen.