Oversigt over beslutninger truffet på generalforsamlinger i Birkager

 

Nedenfor er i punktform listet de beslutninger, der er truffet på generalforsamlingerne, men læs altid de respektive referater.

 

Beslutningerne viser bl.a. ikke godkendelse af regnskaber, kontingent, valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter.

 

Nr.

Dato

Beslutninger

54

20-03-2024

÷

53

21-03-2023

Køb af nye borde/bænkesæt til legepladsen.

52

09-03-2022

Beplantning på legepladsen: Arbejdsgruppen fra 2021 får mulighed for at gå videre med opgaven.

51

16-06-2021

Beplantning på legepladsen: Der etableres en arbejdsgruppe. Budgetramme 10.000. Bestyrelsen deltager med en person.

50

22-06-2020

Forslag omkring hastighedsdæmpende foranstaltninger på Mågevej, Ternevej og Svalevænget.
Ingen beslutning, men der opfordres til, at medlemmer, der ønsker at deltage i en arbejdsgruppe, skriver til bestyrelsen.

49

19-03-2019

Bred enighed om ikke at arbejde videre med muligheden for erhvervelse af græsareal ud for matrikel.

Der ønskes ikke legehus på "Fingrene". En gynge kan placeres i et træ, men skal tages ned efter endt leg.

48

19-03-2018

Ikke flertal for at arbejde videre med udstykning af fællesarealer.

Ikke flertal for at arbejde videre med sammenskrivning af deklarationer.

47

13-03-2017

Forslag om indkøb af fælles radonmålere blev ikke vedtaget.

46

14-03-2016

Nabohjælp: Bestyrelsen kontakter forebyggelsessekretariatet hos Midt- og Vestsjællands Politi) med henblik på at arrangere et fællesmøde med information om forebyggelse af kriminalitet gennem Nabohjælp.

45

16-03-2015

÷

44

10-03-2014

Ny legeplads opsat (4-årig leasingaftale).
Hundefoldene blev drøftet - Bestyrelsen ønskede ikke at være beslutningstager (hverken for eller imod) iht. vedtægterne i relation til varetagelse af medlemmernes interesser.
Begge forslag (for og i mod) blev flyttet til punktet ’Eventuelt (uden mulighed for beslutning/afstemning)’.

43

04-03-2013

Legepladsen: Nedlæggelse eller bibeholdelse - Afstemning: 5 for nedlæggelse og 21 for bibeholdelse.
Bestyrelsen blev tildelt fuldt mandat til at arbejde videre med legepladsen.
Indholdet i skuret (græsslåmaskine, buskrydder mv.) blev solgt på auktion foretaget på generalforsamlingen.

42

12-03-2012

Råstofplan for Region Sjælland 2012-2023. Bestyrelsen vil i en mail til regionsrådet tilslutte sig borgermødets høringssvar.

Renovering af legepladsen, da helt nye legeredskaber vil blive uforholdsmæssige dyre.

41

21-03-2011

Vedligeholdelse af fællesarealerne udføres fremover af et eksternt firma.

40

22-03-2010

Etablering af parkeringspladser på 'græsstykket' langs Mågevej. Nedstemt.

Vedligeholdelse af legepladsen via en "havedag". Pga. tidligere mangelfulde fremmøder vil dette blive udført eksternt.

39

02-03-2009

Sankt Hans bål bliver ikke længere afholdt på legepladsen.

38

04-03-2008

Nuværende type legeredskaber på legepladsen bibeholdes.

Dispensation vedr. bebyggelsesprocenten er op til den enkelte parcel at ansøge om.

37

20-02-2007

Miljøministeriet har svaret, at den tidligere Ramsø Kommune ejer vejene uagtet at disse ikke er udmatrikuleret endnu.

E

21-03-2006

Godkendt ændringer til vedtægter.

36

28-02-2006

Formel overdragelse af vejene til kommunen er positivt modtaget.

35

15-02-2005

Besluttet ikke at arbejde for sammenskrivning af deklarationer.

34

25-02-2004

Legepladsen kan forbedres for ca. 5.000 kr.

E

02-04-2003

Godkendt nye vedtægter.

33

18-03-2003

÷

32

28-05-2002

Ikke flertal for at arbejde videre med udstykning af fællesarealer.

31

13-03-2001

Legepladsen istandsættes for ca. 18.500 kr.

30

16-05-2000

Legepladsen istandsættes.

29

04-05-1999

Legepladsen istandsættes.

28

27-05-1998

Ændring af vejbelysning – ikke stemning herfor.

27

14-05-1997

Fremover gives der ikke accept til antennemaster højere end det gældende bygningsreglements grænser (8,5 meter).

26

23-05-1996

Containerordning afskaffes grundet pris samt kommunal ordning.

25

22-05-1995

Containerordning drøftes på næste generalforsamling. Jubilæumsfest.

24

24-05-1994

Containerordning fortsættes i endnu et år.

23

26-05-1993

Nedrivning af gammelt skur.

22

18-05-1992

Vedtægtsændring: Optagelse af Svalevænget 11a, 11b og 11c.

21

21-05-1991

Skateboardbane projekt skrinlagt.

E

21-05-1990

Optagelse af parcellerne Svalevænget 11a, 11b og 11c.

20

30-04-1990

Etablering af egen skateboardbane forkastet.

E

02-06-1989

Etablering af fartdæmpende foranstaltninger. Nedstemt.

19

18-05-1989

Beløb fastsat til festudvalg (kr. 2.000).

18

25-05-1988

÷

17

19-05-1987

Indsigelse mod Kommuneplan 1983-1992.

Vejspærring af Ternevej – bevilliget ramme kr. 15.000.

16

22-05-1986

Indlemmelse af de tre matrikler på 7f – vejledende afstemning.

Undersøgelse af mulighederne for fællesantenneanlæg.

Undersøgelse omkring bump og skilte med legende børn.

15

23-05-1985

÷

14

24-05-1984

Regnskab udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamling.

13

16-05-1983

Orientering om mulighederne for anvendelse af fingrene (fællesarealer).

Flytning af legehus på legeplads.

12

17-05-1982

÷

E

07-12-1981

Vedtægtsændring omkring tidsrum for anvendelse af motorsav. Nedstemt.

11

20-05-1981

Forslag om ændring af vedtægter.

Forslag om bump på Ternevej.

10

17-04-1980

Legepladsudvalg.

Medlemskab af Parcelhusejernes Landsforening. Nedstemt.

9

28-05-1979

Græsslåning af fællesarealerne foretages af en af foreningens medlemmer mod kontant vederlag.

8

24-05-1978

Etablering af legeplads.

Ændring af vedtægter – tidsfrister.

7

26-05-1977

Containerordning tre gange årligt.

Legepladsudvalg.

6

18-05-1976

÷

5

22-05-1975

÷

4

30-01-1974

÷

3

07-03-1973

Sammenlægning af grundejerforeningerne ”Birkager I” og ”Birkager II”.

2

30-05-1972

÷

E

24-11-1971

Bemyndigelse til bestyrelsen til forhandlinger omkring byggemodning.

1

26-05-1971

÷

0

29-05-1970

Stiftende generalforsamling: Vedtægter.

 

'E' angivet i 'Nr.' = Ekstraordinær generalforsamling.

'÷' angivet i 'Beslutninger' = Ingen beslutninger.