Deklaration 1973

 

                                                                                                                  Trfst nr. 3729,

                                                                                                                  Viby Svalevænget

 

Mtr. nr., ejerlav, sogn:                                                                                 Anmelder:

7 bf af Viby by,                                                                                          Advokat E. Tiemroth

Syv sogn                                                                                                    Østergade 18

                                                                                                                  1100 København K

Genpart

 

13501

 

Stempel 25,- kr

 

Deklaration

Transformerstation og kabler

 

 

Grundejerforeningen ”Birkager” v/forretningsudvalgsformand W.G. Andersen, Solsortevej 34, 4130 Viby Sj. meddeler herved Nordsjællands Elektricitets og Sporvejs Aktieselskab eller den, til hvem selskabet senere måtte overdrage sine rettigheder, en fra vor og efterfølgende ejeres side uopsigelig tilladelse til på ejendommen: mrt.nr. 7 bf af Viby by, Syv sogn at lade anbringe en transformerstation med tilbehør og fremføre de dertil nødvendige underjordiske kabler, således som vist på vedhæftede plan, samt til enhver tid at have uhindret adgang for eftersyn og vedligeholdelse af anlægget.

 

Endvidere er vi indgået på:

·      at fundamenter for bygninger, som eventuelt opføres i nærheden af kablerne, ikke må komme disse nærmere end 0,5 m målt i vandret plan,

·      at selskabet har ret til nedlægning af nye kabler, og

·      at iøvrigt lovgivningens og myndighedernes til enhver til gældende forskrifter angående elkabler overholdes.

 

For tilladelsen gælder iøvrigt:

·      at den ved anlæggets anbringelse og senere vedligeholdelse forvoldte skade på ejendommen snarest istandsættes af selskabet eller ved dettes foranstaltning,

·      at der for afgrøde, som måtte blive beskadiget ved selskabets arbejder, ydes ejerne en erstatning, som i mangel af mindelig overenskomst fastsættes ved skøn af 2 uvildige mænd,

·      at den i anledning af anlæggets anbringelse og uforstyrrede tilstedeværelse fornødne beskæring og evt. fældning af træer og buske foretages ved selskabets foranstaltning og for dettes regning, og

·      at anlægget vil være at borttage og ejendommen at istandsætte efter borttagelsen, når anlægget ikke længere agtes benyttet til elforsyning.

 

For denne tilladelse yder selskabet en erstatning én gang for alle på 1.500,- kr. Erstatningen udbetales, når anlægget er opført og denne deklaration tinglyst.

 

Påtaleberettiget med hensyn til overtrædelser af nærværende deklarations bestemmelser er Nordsjællands Elektricitets og Sporvejs Aktieselskab.

 

Nærværende deklaration lader selskabet tinglyse og notere som servitutstiftende på ejendommens folio i tingbogen.

 

Med hensyn til de ejendommen påhvilende servitutter og hæftelser af enhver art henvises til foliet i tingbogen. Deklarationen skal ikke være til hinder for ejendommens prioritering eller omprioritering.

 

Viby Sj. den 8. april 1973

 

Som ejer: sign. W.G. Andersen / Bent H. Andreasen / K. Frejding

 

Under henvisning til lov nr. 246 af 10.6.1960, § 4, meddeles det herved, at Ramsø kommune intet har at bemærke til, at denne deklaration tinglyses på ejendommen matr.nr. 7 bf af Viby by, Syv sogn.

 

Teknisk forvaltning, den 24.4.1973.

sign. A. Thorborg Sørensen

        kommuneingeniør

 

Afd. B. Indført i dagbogen den 13. jun. 1973. Lyst. Bd. I. Akt nr. BG-582. Civildommeren i Roskilde Herredsret.

 

Vedtægter for grundejerforen. forevist samt udskrift af forhandlingsprotokol.

 

sign. Kirkegaard.